Kör (blank ya da baseline) Alma

Kör (blank ya da baseline) Alma

Spektrofotometrik cihazların birçoğunda (özellikler UV, FTIR) absorpsiyon ölçümü yapılırken ışık sadece hedef moleküllerle değil çözelti ile de etkileşime girer. Dolayısıyla cihaz bize hedef molekülün absorpsiyon spektrumunu vermez, çözeltinin spektrumunu verir. Bunu önlemek için, sadece hedef molekül türünün absorpsiyonunu öğrenmek için kör (blank) alınır. Bu işlemin bir diğer adı dara almaktır. Çift ışık yollu spektroskopilerde bir hücreye numune konulurken diğerine çözücü konulur. Tek ışık yollu spektroskopilerde ilk önce çözücünü kuvartz küvete konularak dara alınır. Daha sonra ölçüm alınır.

Başka bir kaynakta kör şöyle tanımlanmıştır:

Spektrofotometrede okuma yapmadan önce absorbansı sıfıra veya %transmittansı 100’e ayarlamak için kullanılan çözeltidir. Bu amaçla yapılan işleme kör ayarı veya 0 ve 100 ayarı denir. Üç tip kör çözeltisi vardır. Bunlar:
Optik kör; standart çözelti serisi hazırlanırken stok standart çözelti hariç diğer kimyasalların konulmasıyla hazırlanan 0.0 konsantrasyonlu çözeltidir. Çözeltilerden ve küvetten gelebilecek absorbansları ortadan kaldırmak için kullanılır. Bunun analiz öncesi yapılması zorunlu olmakla beraber analiz sırasında da yapılması gerekebilir.
Reaktif körü; bulanık veya renkli reaktifler kullanıldığında içinde sadece o reaktifin olduğu kör çözelti olup o reaktiften gelebilecek absorbansı tespit etmek için kullanılır.
Numune körü; renkli veya bulanık numunelerin kullanıldığı ölçümlerde numunenin renginden gelebilecek absorbansı tespit etmek için kullanılan, içinde sadece numunenin bulunduğu kör çözeltidir. Spektrofotometre optik köre karşı sıfıra ayarlanmışsa reaktif körünün absorbans değeri, numune ve standartların absorbansından çıkarılır. Numune körünün absorbansı ise sadece numunenin absorbansından çıkarılarak hesaplama yapılır [1].
Kaynaklar
Kalibrasyon Eğrisi Oluşturma, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Projesi, Ankara, 2010

Bir cevap yazın