Genel, Organik ve Biyokimya için Laboratuvar Deneyleri

Genel, Organik ve Biyokimya için Laboratuvar Deneyleri

Kitabın Orijinal Adı: Laboratory Experiments for General, Organic and Biochemistry 4th Ed

Editör(ler)/Yazar(lar): Bettelheim ve Landesberg

 

Kitap İçeriği:

 

DENEY 1: Laboratuvar Teknikleri

(Laboratory techniques: use of the laboratory gas burner; basic glassworking)

 

DENEY 2: Laboratuvar Ölçümleri

(Laboratory measurements)

 

DENEY 3: Yoğunluk Belirleme

(Density determination)

 

DENEY 4: Bir Karışımından Bileşenlerin Ayrımı

(The separation of the components of a mixture)

 

DENEY 5: Bir Karışımını Distilasyon ile Ayrımı

(Resolution of a mixture by distillation)

 

DENEY 6: Bir Bileşiğin Ampirik Formülü: Sabit Bileşen Yasası

(The empirical formula of a compound: the Law of Constant Composition)

 

DENEY 7: Bir Metal Oksit Formülünün Belirlenmesi

(Determination of the formula of a metal oxide)

 

DENEY 8: Kimyasal Tepkime Sınıfları

(Classes of chemical reactions)

 

DENEY 9: Tüketici Ürünlerinin Kimyasal Özellikleri

(Chemical properties of consumer products)

 

DENEY 10: Su Analizi

(Water Analysis)

 

DENEY 11: Kalorimetre

(Calorimetry: the determination of the specific heat of a metal)

 

DENEY 12: Boyle Kanunu

(Boyle’s Law: the pressure–volume relationship of a gas)

 

DENEY 13: Charles Kanunu

(Charles’s Law: the volume–temperature relationship of a gas)

 

DENEY 14: Gazların Özellikleri

(Properties of gases: determination of the molecular weight of a volatile liquid)

 

DENEY 15: Kimyasalların Fiziksel Özellikleri

(Physical properties of chemicals: melting point, sublimation and boiling point)

 

DENEY 16: Entropi

(Entropy, a measure of disorder)

 

DENEY 17: Çözünürlük ve Çözeltiler

(Solubility and solutions)

 

DENEY 18: Hidrasyon Suyu

(Water of hydration)

 

DENEY 19: Koligatif Özellikler

(Colligative properties: freezing point depression and osmotic pressure)

 

DENEY 20: Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler

(Factors affecting rate of reactions)

 

DENEY 21: Kimyasal Denge Yasası ve Le Chatelier İlkesi

(Law of chemical equilibrium and Le Chatelier’s principle)

 

DENEY 22: pH ve Tampon Çözeltiler

(pH and buffer solutions)

 

DENEY 23: Titrasyon ile Sirke Analizi

(Analysis of vinegar by titration)

 

DENEY 24: Antasid Tabletlerin Analizi

(Analysis of antacid tablets)

 

DENEY 25: Gıdalarda Sülfür Dioksit Ölçümü

(Measurement of sulfur dioxide preservative in foods)

 

DENEY 26: Organik Bileşiklerin Yapısı

(Structure in organic compounds: use of molecular models)

 

DENEY 27: Streokimya

(Stereochemistry: use of molecular models)

 

DENEY 28: Hidrokarbonların Teşhisi

(Identification of hydrocarbons)

 

DENEY 29: Kolon ve Kağıt Kromatografisi

(Column and paper chromatography; separation of plant pigments)

 

DENEY 30: Alkol ve Fenollerin Teşhisi

(Identification of alcohols and phenols)

 

DENEY 31: Aldehit ve Ketonların Teşhisi

(Identification of aldehydes and ketones)

 

DENEY 32: Karboksilik Asit ve Esterlerinin Özellikleri

(Properties of carboxylic acids and esters)

 

DENEY 33: Aminlerin ve Amitlerin Özellikleri

(Properties of amines and amides)

 

DENEY 34: Polimerizasyon Reaksiyonları

(Polymerization reactions)

 

DENEY 35: Asetilsalisilik Asiti Hazırlanışı

(Preparation of acetylsalicylic acid (aspirin))

 

DENEY 36: Aspirin Haplarında Aktif Bileşenin Ölçümü

(Measurement of the active ingredient in aspirin pills)

 

DENEY 37: Çay Yapraklarında Kafeinin İzolasyonu

(Isolation of caffeine from tea leaves)

 

DENEY 38: Karbonhidratlar

(Carbohydrates)

 

DENEY 39: Bir Sabunun Yapılışı ve Özellikleri

(Preparation and properties of a soap)

 

DENEY 40: Bir El Kreminin Yapılışı

(Preparation of a hand cream)

 

DENEY 41: Mısır Yağından Yağ Asitlerinin Ekstraksiyonu ve Adlandırılması

(Extraction and identification of fatty acids from corn oil)

 

DENEY 42: Yağların Analizi

(Analysis of lipids)

 

DENEY 43:Amino Asitlerin İTK Ayırımı

(TLC separation of amino acids)

 

DENEY 44: Amino Asitlerin Asit-Baz Özellikleri

(Acid–base properties of amino acids)

 

DENEY 45: Kazeinin İzolasyonu ve Teşhisi

(Isolation and identification of casein)

 

DENEY 46: Mayalardan DNA İzolasyonu ve Analizi

(Isolation and identification of DNA from yeast)

 

DENEY 47: DNA Viskozitesi ve İkincil Yapısı

(Viscosity and secondary structure of DNA)

 

DENEY 48: Ürenin Ayrışmasını Katalize Eden Üreazın Kinetiği

(Kinetics of urease catalyzed decomposition of urea)

 

DENEY 49: İzositrat Dehidrojenaz

(Isocitrate dehydrogenase—an enzyme of the citric acid cycle)

 

DENEY 50: Gıdalarda C Vitaminin Kantitatif Analizi

(Quantitative analysis of vitamin C contained in foods)

 

DENEY 51: Margarinde A Vitaminin Analizi

(Analysis of vitamin A in margarine)

 

DENEY 52: İdrar Analizi

(Urine analysis)

İndirme Kanalı

[hidepost=0]Filesonic[/hidepost]

Bir cevap yazın