Biyoinformatik’e Giriş: Teorik ve Pratik Yaklaşım

BİYOİNFORMATİK’E GİRİŞ: Teorik ve Pratik Yaklaşım

Kitabın Orijinal Adı: Introduction to Bioinformatics: A Theoretical and Practical Approach

Editörler: Stephen A. Krawetz, David D. Womble

Basım Yılı: 2003

Kitap İçeriği:

KISIM 1: BİYOKİMYA, HÜCRE VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ

(Part 1. Biochemistry, Cell, and Molecular Biology)

A. Hücre

(The Cell) 

1. Nükleik Asitler ve Proteinler: Genomik ve Biyoinformatik Çağı için Modern Dilbilimi

(Nucleic Acids and Proteins: Modern Linguistics for the Genomics and Bioinformatics Era)

2. Hücre Organellerinin Yapı ve İşlevleri

(Structure and Function of Cell Organelles)

3. Hücre Sinyal İletim Sistemi

(Cell Signaling) 

B. Transkripsiyon ve Translasyon

(Transcription and Translation) 

4. DNA Replikasyonu, Onarımı ve Rekombinasyonu

(DNA Replication, Repair, and Recombination)

5. Transkripsiyon, RNA Çalışması ve Translasyon

(Transcription, RNA Processing, and Translation) 

KISIM 2: MOLEKÜLER GENETİK

(Part 2. Molecular Genetics)

 

A. Genomik

(Genomics) 

6. Gen İfadesini Düzenleyen Epigenetik Mekanizmalar

(Epigenetic Mechanisms Regulating Gene Expression)

7. Gen Aileleri ve Evrim

(Gene Families and Evolution)

8. Tekrar Eden DNA: Algılama, Anotasyon ve Analiz

(Repetitive DNA: Detection, Annotation, and Analysis)

9. Hastalıkların Moleküler Genetiği ve İnsan Genom Projesi

(Molecular Genetics of Disease and the Human Genome Project) 

B. Klinik İnsan Genetiği

(Clinical Human Genetics) 

10. Kalıtım

(Heredity)

11. Klinik Genetik Veritabanları

(The Clinical Genetics Databases)

12. Popülasyon Genetiği

(Population Genetics)

KISIM 3: UNIX İşletim Sistemi

(Part 3. The UNIX Operating System) 

A. Temelleri ve Yüklenmesi (Kurulumu)

(Basics and Installation) 

13. Biyologlar için UNIX’e Giriş

(Introduction to UNIX for Biologists)

14. Sun SolarisTM İşletim Ortamının Kurulumu

(Installation of Sun SolarisTM Operatin Environment)

15. Sun Sistem Yönetimi

(Sun System Administration) 

B. Biyoinformatik Araçları Çalıştırma

(Managing Bioinformatics Tools)

16. Server Tabanlı Bir Bilgisayar Ortamına Biyoinformatik Yazılımını Yükleme

(Installing Bioinformatics Software in a Server-Based Computing Environment)

17. Server Tabanlı Biyoinformatik Kaynakların İşletimi

(Management of a Server-Based Bioinformatics Resource )

C. Komut Satırı Dizi Analizi

(Command Line Sequence Analysis)

18. GCG Dosya İşletimi

(GCG File Management)

19. GCG Dizi Analizi

(GCG Sequence Analysis) 

KISIM 4: BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

(Part 4. Computer Applications) 

A. DNA Dizileme Projelerinin ve Dizileri İşletilmesi ve Analizi

(Management and Analysis of DNA Sequencing Projects and Sequences) 

20.  GAP4 Ortamında Dizileme Projelerinin İşletilmesi

(Managing Sequencing Projects in the GAP4 Environment)

21. OLIGO Primer Analiz Yazılımı

(OLIGO Primer Analysis Software)

22. DNA Dizilerinin ve Desenlerinin İstatiksel Modellenmesi

(Statistical Modeling of DNA Sequences and Patterns)

23. Genomik Dizilemede Matriks Eklenti Bölgelerinin İstatiksel İncelenmesi

(Statistical Mining of the Matrix Attachment Regions in Genomic Sequences)

24. EMBOSS ve Saden Paketlerini Kullanarak Dizinleri Analiz Etme

(Analyzing Sequences Using the Saden Package and EMBOSS)

B. Genom Veritabanları: Analiz ve Benzerlik Araştırma

(The Genome Databases: Analysis and Similarity Searching)

25. Ensembl: Geniş Ölçekli Genom Analizi için Açık Kaynak Yazılım Aracı

(Ensembl: An Open-Source Software Tool for Large-Scale Genome Analysis)

26. İşlevsel Genomik ve Proteomik için PIR

(The PIR for Functional Genomics and Proteomics)

27. Dizin Benzerliği ve Veritabanı Araştırma

(Sequence Similarity and Database Searching)

28. GCG Veritabanı Araştırma

(GCG Database Searching)

C. İşlevsel ve Yapısal Dizin Elemanlarının Belirlenmesi

(Identifying Functional and Structural Sequence Elements)

29. Desen Keşfi: Yöntemler ve Yazılım

(Pattern Discovery: Methods and Software)

30. Promotorlarda ve Bunların In Silico Algılanmasında Transkripsiyon Faktörü Bağlanma Bölgelerinin Rolü

(The Role of Transcription Factor Binding Sites in Promoters and Their In Silico Detection)

31. Çoklu Dizin Dizileme ve Analizine Giriş

(An Introduction to Multiple Sequence Alignment and Analysis)

32. Protein Explorer ile 3D Moleküler Görselleştirme

(3D Molecular Visualization with Protein Explorer)

33. Çoklu Dizin Dizileme ve Analizi: SeqLab Arayüzü: Pratik Rehber

(Multiple Sequence Alignment and Analysis: The SeqLab Interface: A Practical Guide)

D. Gen İfadesinin Analizi: Mikroarrayler ve Diğer Araçlar

(Analysis of Gene Expression: Microarrays and Other Tools)

34. Mikroarray Analizi için Kullanılan Araçlara Genel Bakış: Transkripsiyon Profilleme, DNA Çipler ve Diferansiyel Görüntüleme

(Overview of the Tools for Microarray Analysis: Transcription Profiling, DNA Chips, and Differential Display)

35. Mikroarrayler: Gen İfadesinin Analizi için Araçlar

(Microarrays: Tools for Gene Expression Analysis)

36. İnsan Transkriptomdan Bilgi Keşfi

(Knowledge Discovery from the Human Transcriptome)

[hidepost=0]İndirme Kanalı

depositfiles[/hidepost]

Bir cevap yazın