Zar (Membran) Ayırma İşlemleri El Kitabı

Zar (Membran) Ayırma İşlemleri El Kitabı

Kitabın Orijinal Adı: Handbook of Membrane Separations: Chemical, pharmaceutical, food, and biotechnological applications

Editör(ler)/Yazar(lar): Anil K. Pabby, Syed S.H. Rizvi ve Ana Maria Sastre.

Basım Yılı: 2009

Kitap İçeriği:

KISIM 1: Kimya ve Farmasötik Endüstride ve Doğal Ürünlerin Kullanımında Zar Kullanımı

 

BÖLÜM 1: Giriş

(Introduction)

 

BÖLÜM 2: Kütle Aktarım Cihazları Olarak Zar Kontaktörlerin Kullanımı

(Application of Membrane Contactors as Mass Transfer Devices)

 

BÖLÜM 3: Zar Kromatografisi

(Membrane Chromatography)

 

BÖLÜM 4: Gaz Ayırmada Zarlar

(Membranes in Gas Separation)

 

BÖLÜM 5: Pervaporasyon

(Pervaporation)

 

BÖLÜM 6: Seramik Zar Kullanımında Şimdiki Durum

(Current Status and Prospects for Ceramic Membrane Applications)

 

BÖLÜM 7: Zar Teknolojisi ve Süperkritik Akışkanlar: Güncel Gelişmeler

(Membrane Technologies and Supercritical Fluids: Recent Advances)

 

BÖLÜM 8: Zar İşlemlerinde Performansı Arttıran Teknikler

(Techniques to Enhance Performance of Membrane Processes)

 

BÖLÜM 9: Polimerik Zarlar Kullanarak Hidrokarbonların Ayrımı ve Giderilmesi

(Separation and Removal of Hydrocarbons Using Polymer Membranes)

 

BÖLÜM 10: Zeolit Zarlar

(Zeolite Membranes)

 

BÖLÜM 11: Zarların Kirlenmesi

(Membrane Fouling)

 

BÖLÜM 12: Ön Konsantre Etmede, Örnek Almada ve İz Analizinde Zar Ekstraksiyonu

(Membrane Extraction in Preconcentration, Sampling, and Trace Analysis)

 

BÖLÜM 13: Organik Su-Karışmaz Taşıyıcılar ile Hibrid Sıvı Zar Prosesleri

(Hybrid Liquid Membrane Processes with Organic Water-Immiscible Carriers (OHLM))

 

BÖLÜM 14: Farmasötik Kullanımda Zar İşlemlerinde Gelişmeler

(Advancements in Membrane Processes for Pharmaceutical Applications)

 

BÖLÜM 15: İlaç Taşınımında Zarlar

(Membranes in Drug Delivery)

 

BÖLÜM 16: Biyoduyarlı Hidrojel Zarlar

(Bio-Responsive Hydrogel Membranes)

 

KISIM 2: Biyoteknolojide, Gıda İşlemede, Yaşam Bilimleri ve Enerji Dönüşümünde Zar Kullanımı

 

BÖLÜM 17: Giriş

(Introduction)

 

BÖLÜM 18: Ultrafiltrasyon Tabanlı Protein Biyoayırma

(Ultrafiltration-Based Protein Bioseparation)

 

BÖLÜM 19: Gıda İşlemede Zar Distilasyonu

(Membrane Distillation in Food Processing)

 

BÖLÜM 20: Mayalama Endüstrisinde Zar Ayırma İşleminin Kullanımı

(Applications of Membrane Separation in the Brewing Industry)

 

BÖLÜM 21: Gıda ve Biyo Endüstride Bipolar Zar Teknolojisindeki Gelişmeler

(Developments of Bipolar Membrane Technology in Food and Bio-Industries)

 

BÖLÜM 22: Süt Endüstrisinde Zar Teknolojisinin Kullanımı

(Applications of Membrane Technology in the Dairy Industry)

 

BÖLÜM 23: Mikrogözenekli Zar Kan Oksijenatörler

(Microporous Membrane Blood Oxygenators)

 

BÖLÜM 24: Özel Hazırlanmış Nanotüp Zarları Kullanarak Molekülleri Taşıma ve Ayırma

(Transporting and Separating Molecules Using Tailored Nanotube Membranes)

 

BÖLÜM 25: Kimyasal ve Biyoteknolojik Ayırmalarda Emülsiyon Sıvı Zar Sistemlerinin Kullanımı

(Use of Emulsion Liquid Membrane Systems in Chemical and Biotechnological Separations)

 

BÖLÜM 26: Zar Elektroporasyonu ve Gelişmekte Olan Biyomedikal Sektöründe Kullanımı

(Membrane Electroporation and Emerging Biomedical Applications)

 

BÖLÜM 27: Yakıt Hücreleri için Proton İleten Zarlar

(Proton-Conducting Membranes for Fuel Cells)

 

KISIM 3: Endüstriyel Atık Arıtmada, Çevre Mühendisliğinde Zar Kullanımı ve Zar Biliminin Geleceğindeki Eğilim

 

 

BÖLÜM 28: Giriş

(Introduction)

 

BÖLÜM 29: Radyoaktif Atıkların Arıtımı

(Treatment of Radioactive Effluents)

 

BÖLÜM 30: Radyoaktif Atık İşlemesi

(Radioactive Waste Processing)

 

BÖLÜM 31: Aktinitlerin Sıvı Zar Tabanlı Ayırımları

(Liquid Membrane-Based Separations of Actinides)

 

BÖLÜM 32: Tekerlek Endüstrisi ve Hastanelerde Oluşan Radyoaktif Sıvı Atıkların Terz Osmoz Tabanlı Arıtımı

(Reverse Osmosis-Based Treatment of Radioactive Liquid Wastes Generated in Hospital Facility and in Steel Industry)

 

BÖLÜM 33: Radyoaktif Nükleer Santral Atıklarının Zar Tabanlı İşlemesinde Gelişme

(Evaluation of Membrane-Based Processing of Radioactive Nuclear Plant Waste)

 

BÖLÜM 34: Su Arıtma Rezidülerden Pıhtılaştırıcıların Geri Kazanımı için Donnan Zar İşleminin Kullanımı

(Application of Donnan Membrane Process for Recovery of Coagulants from Water Treatment Residuals)

 

BÖLÜM 35: Küspe ve Kağıt Endüstrisinde Oluşan Çeşitli Atıkların Arıtılmasında Zar İşleminden Yararlanılması

(Utilization of Membrane Processes in Treating Various Effluents Generated in Pulp and Paper Industry)

 

BÖLÜM 36: Atık Su Arıtmada Zar Biyoreaktörler

(Membrane Bioreactors for Wastewater Treatment)

 

BÖLÜM 37: Metal Kirleticilerin Geri Kazanımı için Zar Destekli Çözücü Ekstraksiyonu

(Membrane-Assisted Solvent Extraction for the Recovery of Metallic Pollutants)

 

BÖLÜM 38: Gazlı Akımların Arıtılmasında Zar Kontaktörler

(Membrane Contactors for Gaseous Streams Treatments)

 

BÖLÜM 39: Şerit Halinde Dağılım Tekniği

(Strip Dispersion Technique)

 

BÖLÜM 40: Elektriksel Uyarılmış Zar Ayırma ve Kataliz İşlemleri

(Electrically Enhanced Membrane Separations and Catalysis)

 

BÖLÜM 41: Endüstriyel Tabakhane Atıklarının Arıtılmasında Zar Prosesi

(Membrane Processes for Treatment of Industrial Tannery Effluents)

 

BÖLÜM 42: Nanofiltrasyon Teknolojisinde Yeni Gelişmeler

(New Developments in Nanofiltration Technology)

 

BÖLÜM 43: Zar Mühendisliğinde Gerçekleşecek Gelişmeler

(Future Progresses in Membrane Engineering)

 

İndirme Kanalı

 [hidepost=0]mediafire.com[/hidepost]

Bir cevap yazın