Zar (Membran) Ayırma İşlemleri El Kitabı

Zar (Membran) Ayırma İşlemleri El Kitabı

Kitabın Orijinal Adı: Handbook of Membrane Separations: Chemical, pharmaceutical, food, and biotechnological applications

Editör(ler)/Yazar(lar): Anil K. Pabby, Syed S.H. Rizvi ve Ana Maria Sastre.

Basım Yılı: 2009

Kitap İçeriği:

KISIM 1: Kimya ve Farmasötik Endüstride ve Doğal Ürünlerin Kullanımında Zar Kullanımı

 

BÖLÜM 1: Giriş

(Introduction)

 

BÖLÜM 2: Kütle Aktarım Cihazları Olarak Zar Kontaktörlerin Kullanımı

(Application of Membrane Contactors as Mass Transfer Devices)

 

BÖLÜM 3: Zar Kromatografisi

(Membrane Chromatography)

 

BÖLÜM 4: Gaz Ayırmada Zarlar

(Membranes in Gas Separation)

 

BÖLÜM 5: Pervaporasyon

(Pervaporation)

 

BÖLÜM 6: Seramik Zar Kullanımında Şimdiki Durum

(Current Status and Prospects for Ceramic Membrane Applications)

 

BÖLÜM 7: Zar Teknolojisi ve Süperkritik Akışkanlar: Güncel Gelişmeler

(Membrane Technologies and Supercritical Fluids: Recent Advances)

 

BÖLÜM 8: Zar İşlemlerinde Performansı Arttıran Teknikler

(Techniques to Enhance Performance of Membrane Processes)

 

BÖLÜM 9: Polimerik Zarlar Kullanarak Hidrokarbonların Ayrımı ve Giderilmesi

(Separation and Removal of Hydrocarbons Using Polymer Membranes)

 

BÖLÜM 10: Zeolit Zarlar

(Zeolite Membranes)

 

BÖLÜM 11: Zarların Kirlenmesi

(Membrane Fouling)

 

BÖLÜM 12: Ön Konsantre Etmede, Örnek Almada ve İz Analizinde Zar Ekstraksiyonu

(Membrane Extraction in Preconcentration, Sampling, and Trace Analysis)

 

BÖLÜM 13: Organik Su-Karışmaz Taşıyıcılar ile Hibrid Sıvı Zar Prosesleri

(Hybrid Liquid Membrane Processes with Organic Water-Immiscible Carriers (OHLM))

 

BÖLÜM 14: Farmasötik Kullanımda Zar İşlemlerinde Gelişmeler

(Advancements in Membrane Processes for Pharmaceutical Applications)

 

BÖLÜM 15: İlaç Taşınımında Zarlar

(Membranes in Drug Delivery)

 

BÖLÜM 16: Biyoduyarlı Hidrojel Zarlar

(Bio-Responsive Hydrogel Membranes)

 

KISIM 2: Biyoteknolojide, Gıda İşlemede, Yaşam Bilimleri ve Enerji Dönüşümünde Zar Kullanımı

 

BÖLÜM 17: Giriş

(Introduction)

 

BÖLÜM 18: Ultrafiltrasyon Tabanlı Protein Biyoayırma

(Ultrafiltration-Based Protein Bioseparation)

 

BÖLÜM 19: Gıda İşlemede Zar Distilasyonu

(Membrane Distillation in Food Processing)

 

BÖLÜM 20: Mayalama Endüstrisinde Zar Ayırma İşleminin Kullanımı

(Applications of Membrane Separation in the Brewing Industry)

 

BÖLÜM 21: Gıda ve Biyo Endüstride Bipolar Zar Teknolojisindeki Gelişmeler

(Developments of Bipolar Membrane Technology in Food and Bio-Industries)

 

BÖLÜM 22: Süt Endüstrisinde Zar Teknolojisinin Kullanımı

(Applications of Membrane Technology in the Dairy Industry)

 

BÖLÜM 23: Mikrogözenekli Zar Kan Oksijenatörler

(Microporous Membrane Blood Oxygenators)

 

BÖLÜM 24: Özel Hazırlanmış Nanotüp Zarları Kullanarak Molekülleri Taşıma ve Ayırma

(Transporting and Separating Molecules Using Tailored Nanotube Membranes)

 

BÖLÜM 25: Kimyasal ve Biyoteknolojik Ayırmalarda Emülsiyon Sıvı Zar Sistemlerinin Kullanımı

(Use of Emulsion Liquid Membrane Systems in Chemical and Biotechnological Separations)

 

BÖLÜM 26: Zar Elektroporasyonu ve Gelişmekte Olan Biyomedikal Sektöründe Kullanımı

(Membrane Electroporation and Emerging Biomedical Applications)

 

BÖLÜM 27: Yakıt Hücreleri için Proton İleten Zarlar

(Proton-Conducting Membranes for Fuel Cells)

 

KISIM 3: Endüstriyel Atık Arıtmada, Çevre Mühendisliğinde Zar Kullanımı ve Zar Biliminin Geleceğindeki Eğilim

 

 

BÖLÜM 28: Giriş

(Introduction)

 

BÖLÜM 29: Radyoaktif Atıkların Arıtımı

(Treatment of Radioactive Effluents)

 

BÖLÜM 30: Radyoaktif Atık İşlemesi

(Radioactive Waste Processing)

 

BÖLÜM 31: Aktinitlerin Sıvı Zar Tabanlı Ayırımları

(Liquid Membrane-Based Separations of Actinides)

 

BÖLÜM 32: Tekerlek Endüstrisi ve Hastanelerde Oluşan Radyoaktif Sıvı Atıkların Terz Osmoz Tabanlı Arıtımı

(Reverse Osmosis-Based Treatment of Radioactive Liquid Wastes Generated in Hospital Facility and in Steel Industry)

 

BÖLÜM 33: Radyoaktif Nükleer Santral Atıklarının Zar Tabanlı İşlemesinde Gelişme

(Evaluation of Membrane-Based Processing of Radioactive Nuclear Plant Waste)

 

BÖLÜM 34: Su Arıtma Rezidülerden Pıhtılaştırıcıların Geri Kazanımı için Donnan Zar İşleminin Kullanımı

(Application of Donnan Membrane Process for Recovery of Coagulants from Water Treatment Residuals)

 

BÖLÜM 35: Küspe ve Kağıt Endüstrisinde Oluşan Çeşitli Atıkların Arıtılmasında Zar İşleminden Yararlanılması

(Utilization of Membrane Processes in Treating Various Effluents Generated in Pulp and Paper Industry)

 

BÖLÜM 36: Atık Su Arıtmada Zar Biyoreaktörler

(Membrane Bioreactors for Wastewater Treatment)

 

BÖLÜM 37: Metal Kirleticilerin Geri Kazanımı için Zar Destekli Çözücü Ekstraksiyonu

(Membrane-Assisted Solvent Extraction for the Recovery of Metallic Pollutants)

 

BÖLÜM 38: Gazlı Akımların Arıtılmasında Zar Kontaktörler

(Membrane Contactors for Gaseous Streams Treatments)

 

BÖLÜM 39: Şerit Halinde Dağılım Tekniği

(Strip Dispersion Technique)

 

BÖLÜM 40: Elektriksel Uyarılmış Zar Ayırma ve Kataliz İşlemleri

(Electrically Enhanced Membrane Separations and Catalysis)

 

BÖLÜM 41: Endüstriyel Tabakhane Atıklarının Arıtılmasında Zar Prosesi

(Membrane Processes for Treatment of Industrial Tannery Effluents)

 

BÖLÜM 42: Nanofiltrasyon Teknolojisinde Yeni Gelişmeler

(New Developments in Nanofiltration Technology)

 

BÖLÜM 43: Zar Mühendisliğinde Gerçekleşecek Gelişmeler

(Future Progresses in Membrane Engineering)

 

İndirme Kanalı

 Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Zar (Membran) Ayırma İşlemleri El Kitabı

Zar (Membran) Ayırma İşlemleri El Kitabı

Kitabın Orijinal Adı: Handbook of Membrane Separations: Chemical, pharmaceutical, food, and biotechnological applications

Editör(ler)/Yazar(lar): Anil K. Pabby, Syed S.H. Rizvi ve Ana Maria Sastre.

Basım Yılı: 2009

Kitap İçeriği:

KISIM 1: Kimya ve Farmasötik Endüstride ve Doğal Ürünlerin Kullanımında Zar Kullanımı

 

BÖLÜM 1: Giriş

(Introduction)

 

BÖLÜM 2: Kütle Aktarım Cihazları Olarak Zar Kontaktörlerin Kullanımı

(Application of Membrane Contactors as Mass Transfer Devices)

 

BÖLÜM 3: Zar Kromatografisi

(Membrane Chromatography)

 

BÖLÜM 4: Gaz Ayırmada Zarlar

(Membranes in Gas Separation)

 

BÖLÜM 5: Pervaporasyon

(Pervaporation)

 

BÖLÜM 6: Seramik Zar Kullanımında Şimdiki Durum

(Current Status and Prospects for Ceramic Membrane Applications)

 

BÖLÜM 7: Zar Teknolojisi ve Süperkritik Akışkanlar: Güncel Gelişmeler

(Membrane Technologies and Supercritical Fluids: Recent Advances)

 

BÖLÜM 8: Zar İşlemlerinde Performansı Arttıran Teknikler

(Techniques to Enhance Performance of Membrane Processes)

 

BÖLÜM 9: Polimerik Zarlar Kullanarak Hidrokarbonların Ayrımı ve Giderilmesi

(Separation and Removal of Hydrocarbons Using Polymer Membranes)

 

BÖLÜM 10: Zeolit Zarlar

(Zeolite Membranes)

 

BÖLÜM 11: Zarların Kirlenmesi

(Membrane Fouling)

 

BÖLÜM 12: Ön Konsantre Etmede, Örnek Almada ve İz Analizinde Zar Ekstraksiyonu

(Membrane Extraction in Preconcentration, Sampling, and Trace Analysis)

 

BÖLÜM 13: Organik Su-Karışmaz Taşıyıcılar ile Hibrid Sıvı Zar Prosesleri

(Hybrid Liquid Membrane Processes with Organic Water-Immiscible Carriers (OHLM))

 

BÖLÜM 14: Farmasötik Kullanımda Zar İşlemlerinde Gelişmeler

(Advancements in Membrane Processes for Pharmaceutical Applications)

 

BÖLÜM 15: İlaç Taşınımında Zarlar

(Membranes in Drug Delivery)

 

BÖLÜM 16: Biyoduyarlı Hidrojel Zarlar

(Bio-Responsive Hydrogel Membranes)

 

KISIM 2: Biyoteknolojide, Gıda İşlemede, Yaşam Bilimleri ve Enerji Dönüşümünde Zar Kullanımı

 

BÖLÜM 17: Giriş

(Introduction)

 

BÖLÜM 18: Ultrafiltrasyon Tabanlı Protein Biyoayırma

(Ultrafiltration-Based Protein Bioseparation)

 

BÖLÜM 19: Gıda İşlemede Zar Distilasyonu

(Membrane Distillation in Food Processing)

 

BÖLÜM 20: Mayalama Endüstrisinde Zar Ayırma İşleminin Kullanımı

(Applications of Membrane Separation in the Brewing Industry)

 

BÖLÜM 21: Gıda ve Biyo Endüstride Bipolar Zar Teknolojisindeki Gelişmeler

(Developments of Bipolar Membrane Technology in Food and Bio-Industries)

 

BÖLÜM 22: Süt Endüstrisinde Zar Teknolojisinin Kullanımı

(Applications of Membrane Technology in the Dairy Industry)

 

BÖLÜM 23: Mikrogözenekli Zar Kan Oksijenatörler

(Microporous Membrane Blood Oxygenators)

 

BÖLÜM 24: Özel Hazırlanmış Nanotüp Zarları Kullanarak Molekülleri Taşıma ve Ayırma

(Transporting and Separating Molecules Using Tailored Nanotube Membranes)

 

BÖLÜM 25: Kimyasal ve Biyoteknolojik Ayırmalarda Emülsiyon Sıvı Zar Sistemlerinin Kullanımı

(Use of Emulsion Liquid Membrane Systems in Chemical and Biotechnological Separations)

 

BÖLÜM 26: Zar Elektroporasyonu ve Gelişmekte Olan Biyomedikal Sektöründe Kullanımı

(Membrane Electroporation and Emerging Biomedical Applications)

 

BÖLÜM 27: Yakıt Hücreleri için Proton İleten Zarlar

(Proton-Conducting Membranes for Fuel Cells)

 

KISIM 3: Endüstriyel Atık Arıtmada, Çevre Mühendisliğinde Zar Kullanımı ve Zar Biliminin Geleceğindeki Eğilim

 

 

BÖLÜM 28: Giriş

(Introduction)

 

BÖLÜM 29: Radyoaktif Atıkların Arıtımı

(Treatment of Radioactive Effluents)

 

BÖLÜM 30: Radyoaktif Atık İşlemesi

(Radioactive Waste Processing)

 

BÖLÜM 31: Aktinitlerin Sıvı Zar Tabanlı Ayırımları

(Liquid Membrane-Based Separations of Actinides)

 

BÖLÜM 32: Tekerlek Endüstrisi ve Hastanelerde Oluşan Radyoaktif Sıvı Atıkların Terz Osmoz Tabanlı Arıtımı

(Reverse Osmosis-Based Treatment of Radioactive Liquid Wastes Generated in Hospital Facility and in Steel Industry)

 

BÖLÜM 33: Radyoaktif Nükleer Santral Atıklarının Zar Tabanlı İşlemesinde Gelişme

(Evaluation of Membrane-Based Processing of Radioactive Nuclear Plant Waste)

 

BÖLÜM 34: Su Arıtma Rezidülerden Pıhtılaştırıcıların Geri Kazanımı için Donnan Zar İşleminin Kullanımı

(Application of Donnan Membrane Process for Recovery of Coagulants from Water Treatment Residuals)

 

BÖLÜM 35: Küspe ve Kağıt Endüstrisinde Oluşan Çeşitli Atıkların Arıtılmasında Zar İşleminden Yararlanılması

(Utilization of Membrane Processes in Treating Various Effluents Generated in Pulp and Paper Industry)

 

BÖLÜM 36: Atık Su Arıtmada Zar Biyoreaktörler

(Membrane Bioreactors for Wastewater Treatment)

 

BÖLÜM 37: Metal Kirleticilerin Geri Kazanımı için Zar Destekli Çözücü Ekstraksiyonu

(Membrane-Assisted Solvent Extraction for the Recovery of Metallic Pollutants)

 

BÖLÜM 38: Gazlı Akımların Arıtılmasında Zar Kontaktörler

(Membrane Contactors for Gaseous Streams Treatments)

 

BÖLÜM 39: Şerit Halinde Dağılım Tekniği

(Strip Dispersion Technique)

 

BÖLÜM 40: Elektriksel Uyarılmış Zar Ayırma ve Kataliz İşlemleri

(Electrically Enhanced Membrane Separations and Catalysis)

 

BÖLÜM 41: Endüstriyel Tabakhane Atıklarının Arıtılmasında Zar Prosesi

(Membrane Processes for Treatment of Industrial Tannery Effluents)

 

BÖLÜM 42: Nanofiltrasyon Teknolojisinde Yeni Gelişmeler

(New Developments in Nanofiltration Technology)

 

BÖLÜM 43: Zar Mühendisliğinde Gerçekleşecek Gelişmeler

(Future Progresses in Membrane Engineering)

 

İndirme Kanalı

 Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.