Lambert-Beer Yasası

Lambert-Beer Yasası (Sıvılar için)

Işımanın soğurulma miktarı soğurucunun miktarıyla doğru orantılıyken, ışımanın şiddetinden bağımsızdır. Soğurucu ortamın çözelti olması durumunda soğurma miktarı ışıma yoluna ve çözelti derişimine bağlı olur. Maddenin ışığı soğurma (absorplama) derecesini ölçmek ve bundan yararlanarak derişimi saptamak için, soğurma ile derişim arasındaki ilişki bilinmelidir. Monokromatik (tek dalgaboylu ışıma) ve I0 şiddetindeki bir ışık demeti, kalınlığı b cm olan bir tüpte bulunan çözeltideki herhangi bir molekül tarafından absorplandığında şiddeti azalır ve tüpü I şiddetinde terkeder. Moleküllerin seçilen dalga boyundaki ışımayı absorplaması sonucu ortaya çıkan azalma Lambert-Beer eşitliği ile verilir: Bir çözeltiden geçen ışık miktarı, ışığın çözelti içinde kat ettiği yol ve çözelti konsantrasyonu ile logaritmik olarak ters orantılı, emilen ışık miktarı ise doğru orantılıdır.

Şekil  1: Küvete Giren (I0) ve Çıkan Işın (I)

log I0/I = εlc = A

I0: Örnek kabına giren ışık şiddeti,

I: Örnek kabını terk eden ışık şiddeti

ε: Molar absorpsiyon katsayısı – molar soğuruculuk (L / mol.cm)

l: Örnek kabının kalınlığı – ışığın çözelti içinde kat ettiği yol  (cm)

c: Çözeltinin molar derişimi (mol / L ),

A: Absorbans-soğurganlık

Örnek kabını terk eden ve kaba giren ışık şiddetleri arasındaki orana geçirgenlik (T) denir.

I / Io = T = 10 -εlc

Absorbans ile geçirgenlik arasında,

A = – log T = 2 – log % T   

ilişkisi vardır ve  %T, yüzde geçirgenlik adını alır.

Kaynaklar Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

UV ile ilgili diğer sayfalar

UV-Vis Deneyi

UV-Vis Bölgesinde Elektronik Geçiş Türleri

Kromofor ve Okzokrom

Lambert-Beer Yasası

Lambert-Beer Yasasından Sapmalar

Uygulama Alanları

Etkileyen Etmenler

Küvetlerle Alakalı Bilgi

Kör (blank, baseline) Alma ile Alakalı

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.