DNA-Protein Etkileşimlerinin Biyofiziği

DNA-Protein Etkileşimlerinin Biyofiziği

Kitabın Orijinal Adı: Biophysics of DNA-Protein Interactions

Editör(ler)/Yazar(lar): M.C. Williams ve L.J. Maher

Basım Yılı: 2011

Kitap Tanıtımı/İçeriği:

KISIM I: DNA’yı Bağlama ve Şeklini Değiştirme

(PART I: Binding DNA and changing its shape)

BÖLÜM 1: DNA-Protein Etkileşimlerinin Biyofiziğine Giriş

(Introduction to Biophysics of DNA–Protein Interactions)

BÖLÜM 2: Nonspesifik DNA Boyunca Hareket Eden LacI’nın Tek Molekül Görüntülenmesi

(Single-Molecule Imaging of LacI Diffusing Along Nonspecific DNA)

BÖLÜM 3: Proteinlerin DNA Üzerinde Kayışı

(How Proteins Slide on DNA)

BÖLÜM 4: Gen Düzenlenmesinde DNA Konformasyonunun Görevi

(Role of DNA Conformations in Gene Regulation)

BÖLÜM 5: Transkripsiyon Faktörü NF-kB ile Nükleik Asitlerin Tanınması

(Recognition of Nucleic Acids by Transcription Factor NF-kB)

BÖLÜM 6: Bağlanma Bölge Tanınmasında DNA Kıvıran/Büken Proteinlerin Dinamiği ve Mekanizması

(Dynamics and Mechanism of DNA-Bending Proteins in Binding Site Recognition)

BÖLÜM 7: Nonspesifik HMGB DNA-Bağlayıcı Proteinlerinin Dizin Çalışmaları

(Studies of Sequence-Nonspecific HMGB DNA-Binding Proteins)

BÖLÜM 8: Tek Sarmallı DNA Bağlayıcı Proteinleri ve Retroviral Nükleik Asit Şaperonları ile DNA Etkileşimleri

(DNA Interactions with Single-Stranded DNA Binding Proteins and Retroviral Nucleic Acid Chaperones by Force Spectroscopy)

KISIM II: Protein-DNA Etkileşimleri

(PART II: Complex Protein-DNA Interactions)

BÖLÜM 9: Profaj Lambda’da DNA Döngüsü

(DNA Looping in Prophage Lambda)

BÖLÜM 10: Bakteriyofaj T4 Homolog Birleşme Sistemlerindeki Protein-ssDNA Etkileşimlerinin Dinamiği

(Dynamics of Protein–ssDNA Interactions in the Bacteriophage T4 Homologous Recombination System)

BÖLÜM 11: DNA Zararına Cevap Olarak Polimeraz Değişimi

(Polymerase Switching in Response to DNA Damage)

BÖLÜM 12: Kooperatif, Nonspesifik Protein-DNA Kompleksinin Topolojik Probları

(Topological Probes of a Cooperative, Nonspecific Protein–DNA Complex)

BÖLÜM 13: Tek Moleküle Benzer Düşünmek: Tek DNA Moleküllerinden ve Kromatin Fiberlerinden Kantitatif Ölçümler Edinmek

(How to Think Like a Single Molecule: Obtaining Quantitative Measurements on Single DNA Molecules and Chromatin Fibers)

BÖLÜM 14: Hücrelerde Uzun Aralık Kromatin Etkileşimleri

(Long-Range Chromatin Interactions in Cells)

[hidepost=0]İndirme Kanalı

rapidshare[/hidepost]

Bir cevap yazın