Polimerlerde viskozimetrik molekül ağırlığı

Polimerlerin viskozitesinden yararlanılarak molekül ağırlıkları tayin edilir. En geniş biyomalzeme sınıfı polimerlerdir. Tıp alanlarında çeşitli yerlerde kullanılan farklı biyopolimerlerin molekül ağırlıkları, kullanılacağı yer açısından çok önemlidir. Dayanıklılık, kristal yapı, elastisisite doğrudan veya dolaylı olarak molekül ağırlığına bağlı özelliklerdir.  Molekül ağırlığının önemi buradan gelir. Polimerizasyon reaksiyonlarında; reaksiyon ortamındaki monomerler polimer zincirini oluşturmak üzere birbirleriyle tamamen rastgele tepkime verirlerken, polimer zincirinin sonlanmaları da rastlantısal olup, zincirlerdeki monomer birimlerinin sayısı birbirinden farklıdır. Bu nedenle ister doğal ister yapay olarak elde edilsin ortaya çıkan ürün çeşitli molekül ağırlıklardaki polimer moleküllerinin bir karışımıdır. Bu yüzden polimerler için bir moleküler ağırlık dağılımından ve ortalama bir molekül ağırlığından söz etmek gerekir. Polimerlerin molekül ağırlık ortalamaları moleküler ağırlığın elde edilişine göre dört kategori altında toplanır. Viskozite Ortalama Molekül Ağırlığı Akışkanların bir kısmının diğer kısmının akışına karşı gösterdiği direnç viskozite olarak bilinir. Viskositenin tersine ise akıcılık denmiştir. Viskosite değeri büyüdükçe sıvıların akmaya karşı direnci ve viskozluğu artar. Gazların viskozitesi sıcaklıkla artarken, sıvıların viskozitesi sıcaklıkla düşer. Bir sıvının viskozitesiyle sıcaklık arasında

η=I/�=A.e E.v/R.T

gibi bir bağıntı vardır. Burada n viskozite, � akıcılık, E.v viskoz akışı durdurabilecek en az enerji ve A ise sonsuz sıcaklıktaki viskozite sabitidir. Sıvıların ve çözeltilerin bir tüp içerisindeki akış hızı Poiseulle tarafından,

dV/dt=(X*r4*∆P)/(8* η*l)

İlişkisiyle sıvının viskozitesine bağlı olarak verilmiştir. Bağıntıda: r, ölçümlerde kullanılan tüpün yarıçapını, l: tüp boyunu,  viskozimetre alt çizgisi ve akıştaki sıvının yüzeyi arasındaki hidrostatik basınç farkını gösterir. Uygulamada tüp yere dik tutularak ölçüm yapılır. Bu koşulda tüpteki sıvının iki seviyesi arasındaki basınç farkı aşağıdaki bağıntı ile verilir. Bağıntıda , ölçümler boyunca sıvının tüpteki ortalama yüksekliğini, sıvı yoğunluğunu ve g ise yerçekimi ivmesini gösterir. Kılcal bir borudan akış hızı ölçülerek sıvı viskozitesinin belirlenmesinde kullanılan özel aygıtlara, viskozimetre adı verilir. Farklı türden viskozimetreler bulunmasına karşılık laboratuarlarda daha çok Ostwald ve Ubbelohde viskozimetreleri kullanılmaktadır. Polimer çözeltilerin viskoziteleri, aynı derişimde hazırlanan küçük mol kütleli maddelerin çözeltilerinin viskozitelerinden çok yüksektir. Çözelti viskozitesinin, polimerlerin mol kütlesinin bir ölçüsü olabileceği ilk kez Staudinger tarafından önerilmiştir. Polimer çözeltilerinin viskoziteleri basitçe polimer zincirlerinin büyüklüklerinin ve uzunluklarının bir ölçüsüdür. Polimer çözeltilerinin viskozitelerini polimer ve çözücü türü, polimerin mol kütlesi, polimer derişimi ve sıcaklık etkiler. Bu nedenle, viskozite ölçümleri iyi kontrol edilen sabit bir sıcaklıkta yapılmalıdır.

Kaynaklar

1-http://www.as.ysu.edu/

2- http://www.biopharma.novozymes.com/

3-http://tr.wikipedia.org/wiki/Polimer

http://taner.balikesir.edu.tr/dersler/polimer_kimyasi/molekuler_agirliklar.htm

4-http://www.webhatti.com/kimya/66073-polimer-kimya-molekul-agirligi-turleri-ve-belirleme-yontemleri.html

Bir cevap yazın